Từ điển Dict9
EV

cheap-skate Tiếng Anh là gì?

ENcheap-skate
Danh từ
kẻ bần tiện