Từ điển Dict9
EV

cheapjack Tiếng Anh là gì?

ENcheapjack
Danh từ
người bán hàng kém phẩm chất với giá rẻ
Tính từ
dở, tồi, kém phẩm chất