Từ điển Dict9
EV

cheapskate Tiếng Anh là gì?

ENcheapskate
Danh từ
(từ Mỹ, khẩu ngữ) người keo kiệt