Từ điển Dict9
EV

check-analysis Tiếng Anh là gì?

ENcheck-analysis
Danh từ
sự phân tích đối chiếu để kiểm tra