Từ điển Dict9
EV

checkable Tiếng Anh là gì?

ENcheckable
xem check