Từ điển Dict9
EV

checkbook Tiếng Anh là gì?

ENcheckbook
Danh từ
(từ Mỹ) như cheque-book