Từ điển Dict9
EV

checkered Tiếng Anh là gì?

ENcheckered
như chequered