Từ điển Dict9
EV

checkers Tiếng Anh là gì?

ENcheckers
Danh từ
(động từ số ít) (từ Mỹ) như draughts