Từ điển Dict9
EV

checksum Tiếng Anh là gì?

ENchecksum
tổng kiểm tra, đặc số kiểm tra