Từ điển Dict9
EV

cheddar Tiếng Anh là gì?

ENcheddar
Danh từ
pho mát Sét-đa (cứng, màu hơi vàng)