Từ điển Dict9
EV

cheerfully Tiếng Anh là gì?

ENcheerfully
Phó từ
một cách tươi cười phấn khởi
accept something cheerfully
nhận cái gì một cách tươi cười phấn khởi