Từ điển Dict9
EV

cheeriness Tiếng Anh là gì?

ENcheeriness
Danh từ
sự vui vẻ hân hoan