Từ điển Dict9
EV

cheerlessly Tiếng Anh là gì?

ENcheerlessly
Phó từ
[một cách] âm u, [một cách] ảm đạm