Từ điển Dict9
EV

cheese-board Tiếng Anh là gì?

ENcheese-board
Danh từ
miếng ván [để] cắt phó mát