Từ điển Dict9
EV

cheese-cloth Tiếng Anh là gì?

ENcheese-cloth
Danh từ
vải thưa