Từ điển Dict9
EV

cheese-drainer Tiếng Anh là gì?

ENcheese-drainer
Danh từ
khuôn ráo (đan thưa để bỏ pho-mát vào cho rỉ nước đi)