Từ điển Dict9
EV

cheese-off Tiếng Anh là gì?

ENcheese-off
Tính từ, cũng cheesed
(thông tục) chán ngấy