Từ điển Dict9
EV

cheeseburger Tiếng Anh là gì?

ENcheeseburger
Danh từ
viên băm kẹp một lát phó mát