Từ điển Dict9
EV

chelicera Tiếng Anh là gì?

ENchelicera
Danh từ
số nhiều chelicerae
chân có kìm