Từ điển Dict9
EV

chemically Tiếng Anh là gì?

ENchemically
Phó từ
về mặt hóa học