Từ điển Dict9
EV

chemoprophylactic Tiếng Anh là gì?

ENchemoprophylactic
Tính từ
thuộc cách phòng bệnh bằng thuốc