Từ điển Dict9
EV

chemotaxis Tiếng Anh là gì?

ENchemotaxis
Danh từ
(sinh học) tính theo hoá chất