Từ điển Dict9
EV

chemotropic Tiếng Anh là gì?

ENchemotropic