Từ điển Dict9
EV

chernozem Tiếng Anh là gì?

ENchernozem
Danh từ
đất đen nhiều bùn