Từ điển Dict9
EV

chervile Tiếng Anh là gì?

ENchervile
Danh từ
(thực vật) rau xếp phôi