Từ điển Dict9
EV

chested Tiếng Anh là gì?

ENchested
(tạo thành tính từ ghép) có kiểu ngực được nói rõ
có ngực nở
ngực trần
cô ấy ngực lép