Từ điển Dict9
EV

cheverel Tiếng Anh là gì?

ENcheverel
Danh từ
da mềm (làm găng tay)