Từ điển Dict9
EV

chiasmal Tiếng Anh là gì?

ENchiasmal