Từ điển Dict9
EV

chiasmatypy Tiếng Anh là gì?

ENchiasmatypy
Danh từ
(sinh học) kiểu trao đổi tréo