Từ điển Dict9
EV

chiasmic Tiếng Anh là gì?

ENchiasmic