Từ điển Dict9
EV

chibcha Tiếng Anh là gì?

ENchibcha
Danh từ
số nhiều chibchas
người Sipsa (người da đỏ Nam Mỹ)
tiếng Sipsa