Từ điển Dict9
EV

chicken pox Tiếng Anh là gì?

ENchicken pox
(y học)
bệnh thủy đậu