Từ điển Dict9
EV

chicken-prairie Tiếng Anh là gì?

ENchicken-prairie
Danh từ
(động vật) gà gô đồng