Từ điển Dict9
EV

chicken-snake Tiếng Anh là gì?

ENchicken-snake
Danh từ
(động vật) rắn bắt gà con; rắn ăn trứng