Từ điển Dict9
EV

chickweed Tiếng Anh là gì?

ENchickweed
Danh từ
(thực vật) cây tràng sao