Từ điển Dict9
EV

chiefless Tiếng Anh là gì?

ENchiefless
Tính từ
không có người cầm đầu