Từ điển Dict9
EV

chihuahua Tiếng Anh là gì?

ENchihuahua
Danh từ
giống chó si-oa-oa (nhỏ con, lông mịn, gốc mêxico)