Từ điển Dict9
EV

childishly Tiếng Anh là gì?

ENchildishly
Phó từ
[một cách] trẻ con