Từ điển Dict9
EV

childminder Tiếng Anh là gì?

ENchildminder
Danh từ
(Anh) người giữ trẻ