Từ điển Dict9
EV

childminding Tiếng Anh là gì?

ENchildminding
Danh từ
việc chăm sóc trông nom trẻ em