Từ điển Dict9
EV

chiliasm Tiếng Anh là gì?

ENchiliasm
Danh từ
thuyết nghìn năm thái bình sau khi Giê-xu cai trị thế giới