Từ điển Dict9
EV

chilify Tiếng Anh là gì?

ENchilify
Động từ
hoá thành dịch dưỡng