Từ điển Dict9
EV

chin-strap Tiếng Anh là gì?

ENchin-strap
Danh từ
quai nón, quai mũ