Từ điển Dict9
EV

china-ink Tiếng Anh là gì?

ENchina-ink
Danh từ
mực tàu