Từ điển Dict9
EV

chineet Tiếng Anh là gì?

ENchineet
Danh từ
(từ Mỹ, (từ lóng)) người Hoa