Từ điển Dict9
EV

chinkic Tiếng Anh là gì?

ENchinkic
Danh từ
cũng chinky
(thông tục) hiệu ăn Trung Quốc có thể mang thức ăn về