Từ điển Dict9
EV

chinook-jargon Tiếng Anh là gì?

ENchinook-jargon
Danh từ
(ngôn ngữ) biệt ngữ Si-núc