Từ điển Dict9
EV

chinwag Tiếng Anh là gì?

ENchinwag
Danh từ
(khẩu ngữ) cuộc nói chuyện phiếm
have a chinwag
nói chuyện phiếm, tán gẫu