Từ điển Dict9
EV

chip-basket Tiếng Anh là gì?

ENchip-basket
Danh từ
giỏ đan bằng gỗ hay dây thép