Từ điển Dict9
EV

chipboard Tiếng Anh là gì?

ENchipboard
Danh từ
ván ép (gồm những mẫu gỗ ép với nhựa)